Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
     Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. Нормативна частина визначається відповідним стандартом вищої освіти, вибіркова частина – вченими радами факультетів, ННІ та університету.
     Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають студенти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Якщо Ви бажаєте детально ознайомитися з процедура формування переліку, обрання та подальшого вивчення ЗВО Університету навчальних дисциплін вільного вибору  у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом рекомендуємо до перегляду “Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Черкаського державного технологічного університету (для цього відскануйте QR-код або натисніть кнопку нижче).

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

Запис студентів на вивчення НДВВ відбувається через мобільний застосунок «Студент ЧДТУ»  та інформаційно-аналітичну систему підтримки освітньої діяльності ЧДТУ. У виняткових випадках (з дозволу декана факультету) допускається прийом заяв на вивчення  НДВВ у паперовій формі. Паперова заява подається до деканату факультету, на якому навчається здобувач вищої освіти. 

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ...

ДЕТАЛЬНЕ ЗНАЙОМСТВО ІЗ ДОДАТКОМ "СТУДЕНТ ЧДТУ"