Мислюк О.О. Геологія з основами геоморфології [Електронний ресурс]: навч. посіб./О.О. Мислюк, О.М. Хоменко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018 (гриф Вченої ради ЧДТУ).

Матеріал навчального посібника систематизований відповідно до навчальної програми і містить теоретичний матеріал з дисципліни «Геологія з основами геоморфології». Наведено основні відомості про Землю, її розміри, форму, будову і внутрішній стан, будову та склад земної кори, основи історичної геології. Детально висвітлені питання мінералогії і петрографії. Всебічно описано геологічні процеси на поверхні Землі та в її надрах, їх роль у формуванні рельєфу. В окремому розділі викладені основи геоморфології. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань студентів. Видання розраховане на студентів екологічних спеціальностей ВНЗ України, а також може бути корисним для широкого кола фахівців, пов’язаних зі сферою екології, охорони навколишнього середовища та природокористування.

Жицька Л.І. Техноекологія: практикум [навчальний посібник]/ Жицька Л.І., Хоменко О.М., Плахотня Л.І. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2018 - 203 с. (гриф Вченої ради ЧДТУ).

У навчальному посібнику «Техноекологія. Практикум» наведено короткий теоретичний матеріал з курсу «Техноекологія», методи розрахунків, що мають прикладний характер, а також приклади застосування деяких систем очищення від забруднень. При викладенні матеріалу основну увагу приділено вибору вірної схеми розрахунку, обрахунку валових викидів та їх обліку, розрахунку плати за забруднення і зберігання відходів та іншим завданням,що виникають під час вирішення техноекологічних питань.
Посібник містить сучасні нормативні показники гранично – допустимих концентрацій забруднювачів довкілля, що необхідні для проведення обчислень, і задачі для самостійного розв’язування. Подано рекомендації щодо підготовки студентів до виконання контрольних робіт, виконання курсових робіт та тестових завдань.

Корнелюк Н.М. Польовий практикум навч. методич. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія»/Н.М. Корнелюк, С.М. Конякін; Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України», ЧДТУ - Черкаси, 2016.

«Польовий практикум» містить інструктивні та методичні матеріали щодо проходження загально-екологічної практики студентами ІІ курсу денної форми навчання освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Мислюк О.О. Практикум з хімічної екології: навч. посіб.: для студентів ВНЗ / Ольга Олександрівна Мислюк. – Київ: Кондор-Видавництво, 2016 (гриф МОНУ).

Навчальний посібник «Практикум з хімічної екології призначений для практичної підготовки студентів – майбутніх екологів.
Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а й мати також уявлення про особливості складу об’єктів природного середовища й процесів, що в них відбуваються. Запропонований посібник допоможе студентам краще закріпити набуті на лекційних заняттях теоретичні знання, оволодіти навиками практичних розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень для розв’язування прикладних задач, які будуть широко використані в практичній роботі фахівця-еколога.
Практикум містить задачі різного рівня складності, по всіх темах аналітичні дані представлені у вигляді декількох варіантів. На початку кожного розділу наводяться теоретичні відомості з тематики, що розглядається.
Призначений для вищих навчальних закладів при вивченні курсів «Хімічна екологія», «Біогеохімія», «Геохімія», «Літоекологія», «Гідрохімія», «Хімія навколишнього середовища.

Мислюк О.О. Основи хімічної екології: навч. посібник для вищих навч. закладів / О.О. Мислюк - К.: Кондор, 2012 (гриф МОНУ).

Курс «Основи хімічної екології» спрямований на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення.
У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін.

Хоменко О.М. Колоїдна хімія. Навчальний посібник (гриф Вченої ради ЧДТУ). - 2016.

В посібнику подано основний лекційний матеріал, теоретичні відомості та методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних і самостійних робіт до вивчення навчальної дисципліни «Колоїдна хімія» згідно робочої програми навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», приклади розв’язку розрахунково – графічних робіт з докладним описом методики розв’язку завдань та побудови графіків, індивідуальні завдання до розрахунково – графічної роботи, перелік рекомендованої літератури.
У додатках наведено основні фізичні константи, зразки оформлення титульних сторінок журналів звітів з лабораторних, самостійних та розрахунково-графічних робіт.

Ящук Л. Б. Практикум з основ промислової екології: навч. посіб. для студ. спец. 101 – Екологія, спеціалізації «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / Л.Б. Ящук; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2017.

Видання містить матеріали, які необхідні для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи промислової екології» і призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів. Розрахункові роботи охоплюють питання зниження техногенного впливу промислових підприємств на навколишнє середовище. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та завдання для самопідготовки, що забезпечує оптимальне засвоєння дисципліни студентами.

Мислюк О.О. Метеорологія та кліматологія: навч. посіб.: для студентів природничих спец. ВНЗ / Ольга Олександрівна Мислюк. – Київ: Кондор-Видавництво, 2016 (гриф МОНУ).

У навчальному посібнику розглянуто основи метеорології, наведено відомості про склад і будову атмосфери, фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, приділена увага основним поняттям синоптичної метеорології, кліматичній системі та клімату. Посібник призначено для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мислюк О.О. Метеорологія і кліматологія.Практикум.: навч. посіб. для студ. еколог. спец. вищ. закл. освіти / О.О. Мислюк, Є.В. Мислюк.-Черкаси: ЧДТУ, 2004.-147 с (гриф МОНУ).

Навчальний посібник для практичних робіт з метеорології і кліматології містить теоретичний матеріал з основних розділів курсу загальної метеорології відповідно до програми, а також задачі і приклади їх розв’язання. Розглядаються найважливіші метеорологічні характеристики, променева енергія, основи статики та термодинаміки, атмосферна турбулентність, кліматоутворюючі чинники. У додатках подано довідниковий матеріал. Для студентів екологічних спеціальностей.

Гончаренко Т.П., Хоменко О.М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище». Навчальний посібник. М-во освіти і науки України, Черкаськ. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015 (гриф Вченої ради ЧДТУ).

У першій теоретичній частині на основі діючих нормативних актів України розглядаються нормативи стану і нормативи гранично допустимого впливу на екосистеми, які гарантують екологічну безпеку населення, забезпечують раціональне використання природних ресурсів в умовах стійкого розвитку народного господарства.
У другій частині описані завдання для практичних занять з визначення показників антропогенного навантаження на природне середовище, екологічного стану повітря, водних об’єктів, ґрунтів, надані тестові завдання для контролю знань, у словнику термінів наведене тлумачення екологічних термінів, що міститься в законах України, постановах, інструкціях Міністерства охорони навколишнього природного середовища та інших нормативних документах.

Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г. Ліхеноіндикація. Посібник. — Київ-Кіровоград: ТОВ «КОД», 2006.

Висвітлені основні напрямки використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, картування поширення груп видів з подібною чутливістю до забруднення атмосферного повітря, а також картування даних розрахунку індексу чистоти атмосфери наведена порівняльна ліхеноіндикаційна оцінка стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Полтава, Кіровоград), а також оцінка стану повітряного середовища на територіях, що прилягають до промислових об’єктів Львівської та Івано-Франківської областей (Калушського ВО „Хлорвініл”, Івано-Франківського заводу тонкого оргсинтезу тощо). Детально розписані методика використання лишайників як індикаторів пралісів, що були апробовані на прикладі лісових екосистем Ужанського національного парку (Закарпатська область). Для спеціалістів по вивченню екології міського середовища, працівників служб охорони природи, студентів біологічних та природничих факультетів університетів, аспірантів, ботаніків, мікологів, екологів, учнів старших класів та викладачів біології в середніх школах.

Хоменко О.М., Свояк Н.І., Ящук Л.Б. Екологія та охорона навколишнього середовища. Посібник до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (2-ге видання, змінене та доповнене) (гриф Вченої ради ЧДТУ), 2016.

У посібнику викладено загальні рекомендації щодо організації, виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра. Наведені вимоги до її обсягу, оформлення пояснювальної записки і графічної частини. Подано теоретичні основи та методики проведення екологічних, лабораторних досліджень та польових дослідів, методи обробки та зведення результатів експериментальних досліджень.
Для студентів спеціальності 101 „Екологія” усіх форм навчання освітнього рівня „бакалавр”, для широкого загалу фахівців, що займаються проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Бондаренко Ю.Г., Білик Л.І., Олексієнко М.М., Свояк Н.І., Мислюк О.О. Теоретико-методичні основи екологічного аналізу стану систем водопостачання та водовідведення. Практикум для студентів екологічних спеціальностей усіх форм навчання.  Черкаси: Вертикаль, 2004.

В практичному посібнику висвітлені актуальні проблеми, пов’язані з вивченням одного з основних об’єктів довкілля – води. Представлена теорія та методика проведення лабораторних та практичних занять з курсу “Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води”, які мають чітко визначені: мету, завдання для самостійної підготовки, структуру і зміст заняття, рекомендації щодо виконання роботи, перелік літературних джерел та ДОСТів, що дозволить студенту самостійно підготуватись до занять. Вивчення курсу здійснюється із вирішенням ситуаційних задач. Практичний посібник розрахований для використання в педагогічному процесі для студентів екологічних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів, спеціалістів в області екології та охорони природи.

Свояк Н.І. Природоохоронне інспектування. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 163 с.

Викладені основи державного екологічного контролю як необхідної умови збереження природних ресурсів та їх ощадливого використання. Розглянуто практичні аспекти застосування законодавчих актів при здійсненні природоохоронного інспектування.
Для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, державних та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, керівників підприємств, установ та організацій.

Свояк Н.І. Лабораторний практикум з природоохоронного інспектування. – Черкаси: ЧДТУ, 2007.

Викладені основи державного екологічного контролю як необхідної умови збереження природних ресурсів та їх ощадливого використання. Розглянуто практичні аспекти застосування законодавчих актів при здійсненні природоохоронного інспектування.
Для студентів спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, державних та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, керівників підприємств, установ та організацій.

Свояк Н.І. Екологічне інспектування. – Черкаси: Вертикаль, Видавець Кандич С.Г. – 2008.

Викладені основи державного екологічного контролю як необхідної умови збереження природних ресурсів та їх ощадливого використання. Розглянуто практичні аспекти застосування законодавчих актів при здійсненні екологічного інспектування.
Для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей екологічного спрямування, державних та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, керівників підприємств, установ та організацій, широкого загалу фахівців, пов’язаних із проблемами раціонального природо¬користування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Свояк Н.І. Природоохоронне інспектування. – Черкаси: ТОВ "Маклаут". – 2009. (Гриф надано ММОНУ)

Викладені основи державного екологічного контролю як необхідної умови збереження природних ресурсів та їх ощадливого використання. Розглянуто практичні аспекти застосування законодавчих актів при здійсненні природоохоронного інспектування. Для студентів спеціальності 7.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища”, державних та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, керівників підприємств, установ та організацій.

Свояк Н.І. Природоохоронне інспектування. Практикум. – Черкаси: ТОВ "Маклаут". – 2009. (Гриф надано МОНУ)

Викладені основи державного екологічного контролю як необхідної умови збереження природних ресурсів та їх ощадливого використання. Розглянуто практичні аспекти застосування законодавчих актів при здійсненні природоохоронного інспектування. Для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”, державних та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, керівників підприємств, установ та організацій.

Свояк Н.І., Фоміна Н.М. Черкаська громада за чисте довкілля: Навчальне видання.  Черкаси: ТОВ "Маклаут", 2010.

Розглянуті сучасні методи поводження з твердими побутовими відходами, в т.ч. різні системи збирання, транспортування, перероблення, утилізації, захоронення та можливість їх впровадження в м. Черкаси. Особливу увагу приділено екологічним аспектам поводження з твердими побутовими відходами. Для населення, яке цікавиться проблемами благоустрою населених пунктів, студентів вищих навчальних закладів екологічних спеціальностей, широкого загалу фахівців, пов’язаних із проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки. Видання здійснене за фінансової підтримки проекту Європейського Союзу та Ради Європи “Сприяння впровадженню європейських стандартів в українському медійному середовищі”.

Свояк Н.І., Фоміна Н.М. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Черкаської області.  Черкаси: Вертикаль, Видавець ПП Кандич С.Г. – 2012.

Розглянуто оздоровчу та санітарно-гігієнічну функцію парків, сучасні тенденції в озелененні садово-паркових об’єктів, екологічні фактори впливу на зелені насадження рекреаційних територій., класифікацію об’єктів природно-заповідного фонду, основні терміни в галузі утримання зелених насаджень, історію садово-паркового мистецтва і озеленення від стародавніх часів до наших днів. Наведено перелік парків-пам’яток садово-паркового мистецтва – об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у Черкаській області. Розкрито історію створення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного і місцевого значення в Черкаській області та приведено їх характеристику. Навчальне видання призначене для вивчення студентами природничих спеціальностей дисциплін «Екологія», «Екологічне інспектування», «Заповідна справа», «Рекреаційні ресурси і курортологія», для широкого загалу фахівців, пов’язаних із проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Свояк Н.І. Екологічний довідник для промислових підприємств: Навчальне видання, вид. 2-е, доп. – Черкаси: Вертикаль. – 2012.

Навчальне видання призначене для вивчення студентами вищих навчальних закладів зі спеціальностей екологічного спрямування дисциплін «Екологічне інспектування», «Управління та поводження з відходами», «Екологія», державних та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, керівників підприємств, установ та організацій, широкого загалу фахівців, пов’язаних із проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Хімія. Понятійний апарат [Текст] : навч. посіб. для студентів / А. С. Сегеда, О. А. Лобода. - Київ : Фітосоціоцентр, 2013. - 436 с.

Цей навчальний посібник написаний на допомогу студентам і всім, хто прагне набути знання з сучасної української хімічної термінології та номенклатури шляхом самостійного опрацювання навчальної літератури. Він охоплює найважливіші базові поняття, їх визначення і терміни загальної, неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної, колоїдної, біологічної хімії та хімії полімерних сполук. Тому ті поняття, визначення і терміни, що їх наводять автори, заслуговують на увагу. Оскільки знання хімічної термінології сприяє більш свідомому володінню хімічними поняттями і законами, збагачує словниковий запас не лише студентів, то навчальний посібник рекомендується для широкого загалу, для читання всім, хто вчить хімію, цікавиться хімією, хоче розуміти і знати хімію, її систему понять і термінів. Це допоміжний навчальний інформаційно-довідковий посібник.

Хоменко О.М., Коновал В.М. Теорія планування експерименту.Навчальний посібник. Черкаси, видавництво Інтроліга ТОР, 2019 р.

У підручнику розглянуто і докладно висвітлено окремі методичні основи наукових досліджень, а також етапи планування та проведення експерименту. Наведено сучасні підходи до планування та виконання наукових досліджень, обробки результатів експерименту й використання математичних методів планування та оптимізації експерименту. Викладено правила до оформлення результатів дослідження згідно вимог вищої школи.

Т.П. Гончаренко, О.М. Хоменко Аналіз і оцінка екологічних ризиків: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 "Екологія" (8.04010601). Черкаси, ЧДТУ, 2016 р., 94 с.

Видання призначене для допомоги студентам у формуванні теоретичних основ та закріпленні уявлень про аналіз і оцінку екологічних ризиків. Наведені матеріали сприяють набуттю студентами практичних навичок з фаху, зокрема обробки і аналізу статистичних та експедиційних матеріалів.

Т.П. Гончаренко, О.М. Хоменко. Екологічна паспортизація територій та підприємств: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 "Екологія" (8.04010601). Черкаси, ЧДТУ, 2016, 160 с.

Видання призначене для допомоги студентам у формуванні теоретичних основ та закріпленні уявлень про екологічну паспортизацію територій та підприємств. Наведені матеріали до практичних та лабораторних робі сприяють набуттю студентами практичних навичок з фаху, зокрема знайомлять з основними видами екологічних паспортів, порядком проведення екологічної паспортизації, умовами та причинами її проведення. Для здобувачів вищої освіти за ступенем магістр зі спеціальності 101 “Екологія” усіх форм навчання.

Свояк Н.І. Методичні екомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни "Управління техногенною і екологічною безпекою" для студентів спеціальності спеціальності 101 "Екологія" (8.04010601). Черкаси, ЧДТУ, 2016, 44с.

Видання спрямоване на формування у студентів навичок до самостійної роботи, поглиблення та закріплення теоретичних знань стосовно екологічної оцінки наслідків господарського освоєння території, зокрема оцінки ступеня деградації земель в природно-антропогенних умовах, оцінки рівня забруднення ґрунтів тощо. Для здобувачів вищої освіти за ступенем магістр зі спеціальності 101 “Екологія” а також для широкого загалу фахівців, що займаються проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Мислюк О.О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища" для студентів спеціальності спеціальності 101 "Екологія" (8.04010601). Черкаси, ЧДТУ, 2016, 29 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам при вивчені дисципліни самостійному опрацюванні матеріалу, сприяють набуттю практичних навичок з фаху, допоможуть якісно підготувати та захистити курсову роботу. Вони включають програму навчальної дисципліни, зміст практичних занять і самостійної роботи студентів, рекомендації щодо структури курсової роботи, вимоги до змісту, оформлення та її захисту. Також наведено список рекомендованої літератури та зразки оформлення окремих елементів курсової роботи. Для здобувачів вищої освіти за ступенем магістра зі спеціальності 101 “Екологія” усіх форм навчання.

Свояк Н.І. Технології утилізації та переробки відходів для студентів спеціальності спеціальності 101 "Екологія" (8.04010601). Черкаси, ЧДТУ, 2016, 72 с.

Видання призначене для допомоги студентам у формуванні теоретичних уялень про технології утилізації та переробки відходів, зокрема, про критерії визначення класу небезпеки відходів та їх класифікації, ступінь впливу відходів на природне середовище, методи утилізації відходів виробництва та споживання, здібностей аналітичного мислення і творчого вирішення проблем екології та охорони навколишнього середовища, а також навичок до самостійної роботи, поглиблення та закріплення теоретичних знань. Для здобувачів вищої освіти за ступенем магістра зі спеціальності 101 “Екологія”, а також для широкого загалу фахівців, що займаються проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Ящук Л.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" для студентів спеціальності 101 "Екологія" (8.04010601). Черкаси, ЧДТУ, 2016, 20 с.

Видання містить матеріали для позааудиторної роботи студентів, які сприяють якісний підготовці індивідуальної наукової роботи, зокрема, в аспекті пошуку необхідної літератури та складання переліку посилань. Для здобувачів вищої освіти за ступенем магістра зі спеціальності 101 “Екологія” денної форми навчання.

Мислюк О.О. Хімія Землі. Черкаси, ЧДТУ, 2008, 487 с.

У посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації цих сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, додається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін. Дисципліна “Хімія Землі” спрямована на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, сучасну екологічну ситуацію. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного параграфа наводяться питання для самоперевірки. Призначений для вищих навчальних закладів при вивченні дисциплін «Біогеохімія»,  «Хімія навколишнього середовища”, «Гідрохімія», “Основи екологічної безпеки”,  «Організація природоохоронної діяльності”, “Моніторинг навколишнього середовища”, «Сільськогосподарська екологія”, а також для фахівців у сфері природокористування.

Мислюк Є.В.. Приклади і задачі з дисципліни "Процеси та апарати техноекології": навчальний посібник/ Є.В. Мислюк, О.О.Мислюк. Черкаси, ЧДТУ, 2012, 159 с.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Процеси та апарати техноекології» для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» усіх форм навчання. Подано розрахунки основних апаратів для очищення газових викидів ‚і стічних вод та вмісту від забруднення навколишнього середовища, а також енергозбереження у вигляді прикладів розрахунку апаратів, умови завдань до контрольних робіт і рекомендацій до розв’язуванням задач. Посібник може бути використаний для самостійної роботи студентів та підготовки дипломної роботи.

Жицька Л.І. Екологія і атмосфера:посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" усіх форм навчання/Авт.-укл. Л.І. Жицька, О.М. Хоменко, Л.І. Плахотня. ЧДТУ, 2013, 164 с.

В посібнику подано теоретичні Відомості та методичні рекомендації до виконання практичних, самостійних, лабораторних та курсових робіт з дисципліни «Екологія і атмосфера», приклади вирішення задач щодо визначення шкідливих речовин у викидах автотранспорту суб’єктів господарювання різних населених пунктів, розрахунку приземних концентрацій забруднювачів при розсіюванні викидів з одинарного джерела, розрахунку меж санітарно-захисної зони при електромагнітному забрудненні територій, індивідуальні завдання для студентів та задачі для самостійного розв’язування та ін.