Хоменко Олена Михайлівна

Професор кафедри екології,
кандидат хімічних наук, доцент
Завідувач кафедри екології

  Кафедра екології  була створена в Черкаському інженерно-технологічному інституті (нині Черкаський державний технологічний університет) у вересні 1998 року. З 1994 р. в Черкаському інженерно-технологічному інституті підготовка екологів проводилася за фахом «Промислова екологія», а з 1998 підготовка фахівців-екологів проводиться за новим навчальний планом за фахом «Екологія». Підготовка фахівців зі спеціальності «Екологія» проводиться на основі держзамовлення, а також на контрактній основі з врахуванням конкретних потреб регіону.

З 2006 року очолює кафедру кандидат хімічних наук, доцент, професор кафедри екології Хоменко Олена Михайлівна.

В період розвитку та становлення до складу співробінитків кафедри входили доктор хімічних наук, професор Мінаєв Борис Пилипович, доктор біологічних наук, професор Смоляр Олена Миколаївна, кандидат хімічних наук, доцент Мислюк Євген Васильович,кандидат біологічних наук, доцент Загоруйко Неллі Вікторівна, кандидат хімічних наук, доцент Гончаренко Тетяна Павлівна,  кандидат медичних наук, доцент Бондаренко Юрій Григорович, кандидат с/г наук, доцент Безвинний Анатолій Федорович, старший викладач Корнелюк Надія Миколаївна.

  Сьогодні до складу науково-педагогічного персоналу кафедри екології входять доктор хімічних наук Лобода О.А., кандидати хімічних наук, доценти Хоменко О.М., Мислюк О.О., Ящук Л.Б., кандидати біологічних наук, доценти Свояк Н.І., Жицька Л.І., кандидат технічних наук Єгорова О.В. та завідувач лабораторій Плахотня Л.І.

    Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується на наступних принципах:
  • відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних працівників освітнім галузі знань та спеціальності;
  • обов’язковості періодичного проходження стажування і підвищення кваліфікації викладачів;
  • моніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних працівників;
  • провадження результатів стажування та наукової діяльності у освітній процес.

Кафедра екології, травень 2019 року

Кафедра проводить підготовку фахівців з екології за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Програми побудовані на принципах Liberal Arts Education і орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців з екології, які є ініціативними та здатними до швидкої адаптації до умов та викликів сучасності щодо охорони довкілля, що є важливими для їх подальшої професійної та наукової кар’єри.

На кафедрі створено лабораторії природничих наук, біоіндикації та моніторингових досліджень, науково-дослідну лабораторію квантової хімії та комп’ютерний клас, оснащений сучасними програмами екологічного спрямування. В ході лабораторних, практичних занять та практик студенти закріплюють теоретичні знання та отримують практичні навички і компетенції, що необхідні майбутнім фахівцям. Кафедрою екології постійно здійснюється оновлення змісту та засобів навчання, пошук нових методів підготовки, які забезпечують удосконалення професійної і практичної підготовки екологів. При цьому широко використовуються навчальні посібники, які розробили викладачі кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання (bf.moodle.chdtu.edu.ua), що активно використовується студентами денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за спеціальністю і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

З метою оновлення освітніх програм кафедра:
   – проводить опитування роботодавців, випускників та студентів;
   – залучає до участі у державній атестації представників роботодавців;
   – вивчає й аналізує відгуки керівників практик про якість підготовки студентів.

З метою досягнення високого рівня практичної підготовки спеціалістів-екологів з питань організації контролю за негативними чинниками навколишнього середовища, покращення професійної підготовки студентів і проходження виробничої та переддипломної практик на кафедрі налагоджена тісна співпраця та укладено угоди з Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, Державною екологічною інспекцією у Черкаській області, Державною установою “Черкаський обласний лабораторний центр держсанепідслужби України”, Черкаською міською санітарно-епідеміологічними станцією, Черкаським обласним науково-технічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Управлінням державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Черкаської області та відділом екології Департаменту житлово-комунального комплексу виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти спеціальності “Екологія” неодноразово ставали переможцями грантових конкурсів, Всеукраїнських екологічних олімпіад та Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів-захистів наукових проектів, нагороджені дипломами за кращі доповіді на Міжнародних наукових конференціях, отримували подяки з нагоди Дня студента від Міністра освіти і науки України за відмінне навчання та активну участь в науково-дослідній роботі.

Велика увага на кафедрі приділяється роботі з громадськими екологічними організаціями і, насамперед, залученню до роботи в них студентської молоді університету. Викладачі кафедри та студенти спеціальності “Екологія” є членами громадської організації “Всеукраїнська екологічна ліга”, а доцент кафедри Свояк Н.І. – голова Черкаської міської громадської організації “Всеукраїнська екологічна ліга”. Викладачі кафедри та студенти напряму “Екологія” беруть активну участь в природоохоронних акціях “Збереження первоцвітів”, “Весняна толока”, “Зелений паросток майбутнього”, “Чисте джерело” та “Прибери планету”.

Крім того, студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у інформаційно-просвітницькій діяльності з метою формування екологічної культури та свідомості населення, поширення інформації про стан довкілля, популяризації кращих практик збалансованого розвитку, впровадження екологічно-дружніх технологій, навчанні дітей та молоді (участь у Всеукраїнському юннатівському природоохоронному русі “Зелена естафета”, наукових пікніках, тощо).

Під керівництвом к.х.н., доцента, завідувача кафедри екології Хоменко Олени Михайлівни створено Черкаський обласний осередок Міжнародної асоціації екологів університетів (МАЕУ).

Випускники кафедри працюють в підрозділах Державного управління охорони навколишнього природного середовища (ОНПС); у Державній екологічній інспекції, яка здійснює контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства України (прикордонний екологічний контроль, контроль та нагляд за лісовим фондом; земельними ресурсами, надрами, корисними копалинами, водним фондом, станом атмосферного повітря, контроль радіаційного фону та поводження з відходами); інженерами-екологами на підприємствах та в санітарно епідеміологічній службі; у Державній інспекції з карантину рослин, у науково-дослідницьких інститутах, а також є викладачами в технікумах і ВНЗ.

Наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу та матеріально-технічної бази, попиту на спеціалістів-екологів для систем екобезпеки і санітарно-епідеміологічної служби України, органів самоврядування, підприємств різних галузей виробництва є головною передумовою для подальшого розвитку та розбудови кафедри.