Розвиток сучасних технології захисту навколишнього середовища, дослідження та оцінка впливів промислових виробництв на компоненти навколишнього середовища, дослідження екологічних та техногенних наслідків забруднення об’єктів довкілля, обґрунтування та розробка оптимальних природоохоронних заходів з забезпечення екологічної безпеки – створюють необхідність підготовки фахівців діяльність яких направлена на покращення стану довкілля.

Підготовка за даною освітньою програмою проводиться лише за першим освітнім рівнем “Бакалаавр”.

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» – це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Головними результатами навчання є: обiзнанiсть щодо методів моделювання систем та процесів техногенно-екологічної безпеки, теоретичних, польових та лабораторних досліджень, якісних та кількісних хімічних, фізичних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних методів проектування систем та технологій захисту навколишнього середовища. Відповідно Програма акцентована на професійних складових: методах моделювання систем та процесів техногенно-екологічної безпеки; інтеграції теоретичних, польових та лабораторних досліджень з використанням якісних і кількісних хімічних, фізичних, фізико-хімічних, медико-біологічних методів та методик; методах проектування систем та технологій захисту навколишнього середовища.

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

За час навчання студенти опановують здатність орієнтуватися у виборі природоохоронних технологій, сучасних методах захисту навколишнього середовища. Отримують базові уявлення вчення про атмосферу, гідросферу, ландшафтознавство, біосферу тощо. Під час навчання студенти опановують наступні освітні компоненти:

 • Моніторинг довкілля
 • Інформаційні технології в екомоніторингу
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Відновлення антропогенно порушених екосистем
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Фізико-хімічні основи очистки стічних вод
 • Процеси і апарати техноекології
 • Технології утилізації і переробки відходів
 • Технології захисту водних ресурсів
 • Прикладна комп’ютерна графіка
 • Технології захисту атмосферного повітря
 • Технології захисту ґрунтів і надр
 • Проектування природоохоронних систем та обладнання
ДЕ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ?

Випускники спеціальності «Технологія захисту навколишнього середовища» після закінчення ЧДТУ можуть працювати в таких установах:

 • Органах державної та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.
 • Науково-дослідних установах і навчальних закладах.
 • В проектних установах та громадських організаціях.
 • Лабораторіях техногенно-екологічної безпеки.
 • На підприємствах природоохоронної галузі та інженерно-технологічної діяльності.
 • Державній службі надзвичайних ситуацій України та екологічних інспекціях.
 • В силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища.

Посади, які може займати інженер з техногенно-екологічної безпеки:

 • еколог/головний еколог
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки.
  інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції
 • інженер з охорони навколишнього середовища.
  інженер з природокористування
 • інженер-технолог з очищення води
 • інженер-технолог з переробки відходів
 • фахівець з управління природокористуванням
 • фахівець із нетрадиційних видів енергії
 • експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
 • експерт із енергозбереження та енергоефективності
 • технічний експерт з промислової безпеки
 • начальник відділу техногенно-екологічної безпеки
 • начальник відділу радіаційно-екологічного контролю
 • начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища
 • інженер-інспектор (органи державної влади);
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду ;
 • інспектор з використання водних ресурсів; технік (природознавчі науки);
 • технік-еколог;
 • технік-гідрогеолог;
 • технік-гідротехнік;
 • технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства;
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень).
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ЗМОЖЕ ВИРІШУВАТИ ВИПУСКНИК В МАЙБУТНЬОМУ

Інженер з техногенно-екологічної безпеки повинен:

 • уміти оцінювати стан навколишнього середовища в районі розташування джерела забруднення;
 • обґрунтовувати інженерні методи захисту довкілля;
 • брати участь у нормуванні та оцінці рівнів антропогенного навантаження;
 • впроваджувати у виробництво перспективні екологічні розробки і сучасне обладнання;
 • удосконалювати існуючі природоохоронні та природовідновлювані технології забезпечення екологічної безпеки;
 • оцінювати та прогнозувати екологічну ситуацію залежно від значень метеорологічних параметрів і потужності аварійних викидів;
 • проектувати системи і технології захисту навколишнього середовища та забезпечувати їх функціонування.